Yhdistyksen säännöt, jäsenehdot ja tietosuojaseloste

I Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Järvenpää-airsoft ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpää. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • Edistää ja kehittää Suomen airsoft-, eli muovikuula-aseharrastusta. 
 • Toimia yhdyssiteenä airsoft-harrastajien välillä, sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan. 
 • Tuoda airsoft harrastuksena paremmin tunnetuksi ja ymmärretyksi. 
 • Levittää airsoft-harrastusta erityisesti nuorten keskuudessa, saada nuoria kyseisen harrastuksen pariin ja siten kohentaa heidän fyysistä kuntoaan ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

 • Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, kokous- ja kustannustoimintaa. 
 • Järjestää virkistystoimintaa sekä harjoitus- ja valmennustilaisuuksia. 
 • Järjestää airsoft tapahtumia voittoa tavoittelematta.. 
 • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille 
 • Ylläpitää yhteyksiä ja liittyä sellaisiin koti- ja ulkomaalaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

 • Kerätä jäsenmaksua. 
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 
 • Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. 
 • Omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Harjoittaa yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilön tulee olla vähintään viisitoistavuotias (15v.) ja olla osoittanut aktiivisuutensa harrastuksen edistämiseksi. Varsinainen jäsen saa kaikki yhdistyksen suomat edut ja hän on velvoitettu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 

Aktiiviseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Aktiivisella jäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja hän nauttii kaikista yhdistyksen suomista eduista. Aktiivinen jäsen on velvoitettu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua jäsen, joka on ansiokkaasti edistänyt ja/tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen nauttii kaikista yhdistyksen suomista eduista, mutta hänen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaiset jäsenet, aktiiviset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Jäsenten eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta, aktiivisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-9 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Aktiivisella ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenınaksujen suuruudet
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja varajäsenten lukumäärä 
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet 
 10. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja hänelle/heille varatilintarkastajat Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti liallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkaulumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

II Jäsenehdot

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi (kaikki jäsenet) hyväksyt seuraavat ehdot:

 • Sitoudut maksamaan yhdistyksen jäsenmaksun vuosittain (pl. kunniajäsenet). Jäsenmaksu tulee maksettavaksi vuosikokouksen jälkeen yleensä tammi-helmikuussa.
 • Sitoudut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja pelisääntöjä
 • Hyväksyt tietojesi tallentamisen yhdistyksen jäsenrekisteriin
 • Et jaa alennuskoodeja tai muita yhdistyksen suomia etuja yhdistyksen ulkopuolisille

III Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Järvenpää-airsoft ry

info@jarvenpaa-airsoft.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Järvenpää-airsoft ry

info@jarvenpaa-airsoft.fi

2. Rekisteröidyt

Järvenpää-airsoft ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Järvenpää-airsoft ry:n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Järvenpää-airsoft ry:n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Nimi

Syntymäaika 

Puhelinnumero

Sähköposti

Asuinkunta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkastaa tallennetut henkilötiedot

Tietojen oikaisu: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttuvat tiedot

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käyttöä, jos hän kokee, että hänen tietojaan käytetään lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin

Poisto-oikeus: Rekisteröity voi pyytää poistamaan henkilötietojaan mikäli kokee ettei niiden käsittelyyn ole tarvetta. Käsiteltyämme pyynnön poistamme pyydetyt henkilötiedot tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Järvenpään-airsoftin hallitukseen: info@jarvenpaa-airsoft.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot kerätään pääasiassa  jäseniltä itseltään sähköisen lomakkeen avulla (google forms). Tietoja voidaan kerätä myös jäseneltä itseltään suullisesti, sähköpostilla tai postitse. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Järvenpää-airsoft ry:n rekisteriin tallennettavia yhteystietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Järvenpää-airsoft ry on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Järvenpää-airsoft ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Google Inc. (USA)

8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Järvenpää-airsoft ry:n hallituksen jäsenet. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Järvenpää-airsoft huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Järvenpää-airsoft ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.